VeiligKopen
Thuiswinkel Waarborg

Service & Garantie

Service

Uiteraard hopen wij dat je heel lang plezier hebt van je nieuwe aankoop. Echter gebeurt het helaas wel eens dat dergelijke apparaten tijdens of na de garantieperiode gebreken vertonen. Gelukkig kun je ook in het geval van een storing bij ons terecht.

Storing melden? Doorloop deze stappen.

1. Je vermoedt een storing of defect
Het apparaat geeft een storingsmelding, werkt niet of niet naar behoren.

2. Checklist storing controleren
Controleer eerst of de storing verholpen kan worden via één van de punten van de “Checklist storingen”

3. Extra garantie
Geef bij het melden van je storing aan of je bij de aankoop van het apparatuur hebt gekozen voor een verlengde garantie & verzekering van de standaardgarantie.

4. Storing aanmelden
Voor het melden van een storing kun je gebruik maken van onze pagina Klantenservice per merk. Selecteer hier het juiste merk en meld jouw storing via het getoonde telefoonnummer of service aanvraag formulier. Dit is de meest directe en snelle manier om jouw storing verholpen te krijgen. Wil je jouw storing toch liever melden via de klantenservice van VeiligKopen? Geef deze dan telefonisch via telefoonnummer 070 – 327 68 08. In dat geval nemen wij de melding in behandeling en zorgen we ervoor dat de juiste servicemonteur contact met jou opneemt.

5. De storing wordt vakkundig verholpen
De servicemonteur van het juiste merk zal een passende afspraak met jou inplannen zodat de storing snel en vakkundig verholpen kan worden. Indien de door jou opgegeven storing onverhoopt niet naar tevredenheid is opgelost verzoeken wij jou dit aan ons kenbaar te maken. Wij zullen dan in onderhandeling treden met de desbetreffende fabrikant.

Indien je merk specifieke vragen hebt raden wij je aan contact op te nemen met de klantenservice van het betreffende merk.

Klantenservice per merk

Garantie

Liever gratis 5 jaar garantie?
Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Whirlpool, Zanussi, Smeg en Boretti ontvang je bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten GRATIS een verlengde garantie van 5 jaar. Daarmee ontvang je bovenop de wettelijke garantie en de standaard 2 jaar garantie, 3 jaar verlengde garantie! Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant.

Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.

De exacte prijs van de extra garantie kun je vinden op de product detail pagina of in de winkelmand. Prijzen zijn inclusief BTW.

5 jaar garantie

5 jaar garantieKies voor extra zekerheid bij VeiligKopen.nu, en breid jouw garantie uit naar een periode van 5 jaar

Uiteraard worden al de door ons geleverde producten geleverd met een garantieperiode van 2 jaar na aankoop. Ondanks dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zijn reparaties na deze periode niet altijd te voorkomen.

Om dit probleem het hoofd te bieden kun je voor slechts een klein bedrag de garantie te verlengen van 2 jaar na 5 jaar na aankoopdatum.

Deze extra garantie betekent voor jou:

 • Geen voorrijkosten
 • Geen arbeidsloon
 • Geen kosten voor de te vervangen onderdelen
 • Snelle reparatie door erkende en vakbekwame servicebedrijven

Om gebruik te maken van deze extra garantie kun je dit per artikel aan geven bij je bestelling. Op de factuur worden de kosten van de extra garantie opgenomen. Jouw factuur welke wij je sturen na de bestelling, is tevens het bewijs van afsluiting.

Bekijk hieronder de algemene voorwaarden van de verlengde garantie.

Voorwaarde van de verlengde garantie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In het kader van deze garantie wordt verstaan onder:
Garantienemer : degene die de premie heeft voldaan en op wiens naam de extra garantie (factuur) is gesteld;
Object : de/het op de factuur als zodanig omschreven:
VeiligKopen.nu : VeiligKopen.nu, Postbus 184, 2260 AD Leidschendam

Artikel 2 Omvang van de verzekering

De garantie vergoedt, tot ten hoogste het maximumbedrag (zie hiervoor artikel 6):

 1. de schade die aan het object ontstaat als gevolg van een constructie-, materiaal- of gietfout, dan wel een bewerkings- of montagefout gemaakt door de fabrikant van het verzekerde object, tenzij uit het volgens de extra garantie blijkt dat fabrieksgarantie is verzekerd, in welk geval de dekking overeenkomstig de op het moment van aankoop geldende garantievoorwaarden van de fabrikant geschiedt;
 2. de schade die aan het object ontstaat als gevolg van brand, explosie, diefstal, geweldpleging of enig ander van buitenkomend onheil.

Artikel 3 Uitsluitingen

Van de extra garantie is uitgesloten schade aan of verlies van het object:

 1. veroorzaakt door slijtage, corrosie, oxidatie,
 2. bestaande uit de kosten van schoonmaken, normaal onderhoud en afstellen;
 3. veroorzaakt door bewerking, reparatie en reiniging;
 4. veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale beproeving of ander gebruik dan waarvoor het object bestemd is;
 5. als gevolg van handelen of nalaten in strijd met de door de fabrikant gegeven gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften;
 6. waarvoor een beroep kan worden gedaan op door de fabrikant of importeur verleende garantie alsmede de schade en/of kosten als gevolg van het terugroepen van het verzekerde object door fabrikant (zgn. recall);
 7. indien dit – mede – beroeps- of bedrijfsmatig wordt gebruikt. Niet te claimen zijn boete(s) van welke aard ook, bedrijfsschade, bedrijfsverlies of (bedrijfs-)aansprakelijkheid;
 8. tijdens het in huur of in pand geven of in bruikleen afstaan van het verzekerde object buiten eigen bedrijf of inwonende gezinsleden;
 9. die voor garantienemer en degenen die krachtens het voorgaande lid daarmee gelijk kunnen worden gesteld het beoogde of zekere gevolg is van hun handelen of nalaten;
 10. als gevolg van verbeurdverklaring of inbeslagneming door of op last van enige overheid;
 11. veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, zoals nader gedefinieerd in de tekst, welke door het Verbond van Verzekeraars in Nederland ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage is gedeponeerd;
 12. veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe ontstaan, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstromingen of andere natuurrampen;
 13. aan lampen, batterijen, insteekkaarten, accu’s, antennes, afstandsbedieningen, programmatuur, tassen, draagriemen en andere aan- en toebehoren die door de aard van het gebruik normaal aan een snelle slijtage onderhevig zijn;
 14. welke door verzekerde onder een standaard uitgebreide inboedelverzekering verzekerd zou kunnen worden en alle schade die verhaalbaar is onder een andere door verzekerde of ten behoeve van verzekerde gesloten verzekering, ongeacht of deze gesloten is voor of na de ingangsdatum van de onderhavige verzekering
 15. door reparaties en/of veranderingen uitgevoerd door een niet door VeiligKopen.nu erkend reparatiebedrijf;
 16. bestaande uit krassen, schrammen of deuken die de normale gebruiksmogelijkheden niet beïnvloeden;
 17. als gevolg van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid om schade te voorkomen, zoals het onbeheerd achterlaten van het verzekerd object in een niet afgesloten gebouw of ruimte en onverklaarbaar verlies of vermissing, waaronder in ieder geval wordt verstaan het laten liggen/vergeten van het verzekerde object en/of het niet weten waar het verzekerde object is gebleven e.d.;
 18. door diefstal uit een vervoermiddel, mits sporen van braak aan het vervoermiddel kunnen worden aangetoond.

 Artikel 4 Geldigheidsgebied

De garantie is van kracht in Nederland en Belgie.

Artikel 5 Verplichtingen van garantienemer

garantienemer is op straffe van verlies van alle uit deze garantie voortvloeiende rechten verplicht om:

 1. zich te onthouden van alles wat de belangen van Assuradeuren zou kunnen schaden;
 2. VeiligKopen.nu d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend schade-/klachtformulier zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een gebeurtenis, waaruit voor Assuradeuren een schadevergoedingsplicht zou kunnen ontstaan. Schademeldingen, welke VeiligKopen.nu eerst bereiken na beëindiging van deze verzekering worden niet meer in behandeling genomen.
 3. desgewenst het originele garantiebewijs, het verzekeringscertificaat alsmede de originele aankoopnota van het verzekerde object aan VeiligKopen.nu te overleggen.
 4. beschadigde of te vervangen onderdelen van het verzekerde object beschikbaar te houden voor VeiligKopen.nu tot na een eventueel verlangde inspectie.
 5. het verzekerde object na ontstane en gedekte schade ter reparatie aan te bieden bij een daartoe door VeiligKopen.nu aangewezen bedrijf.
 6. alle redelijkerwijs te verlangen medewerking/informatie aan VeiligKopen.nu te verlenen/verstrekken voor de behandeling van de schade.

Artikel 6 Schaderegeling en schadevergoeding

 1. In geval van een gebrek en/of een beschadiging aan de apparatuur tijdens de verlengde garantieperiode als gevolg van een oorzaak genoemd in artikel 2 van deze ‘verlengde garantie bepalingen’, draagt VeiligKopen.nu op haar kosten zorg voor herstel van het gebrek of de schade, tenzij zij in plaats daarvan besluit tot een financiële schadeloosstelling. Dit laatste is altijd het geval ter zake bepaalde kosten welke zijn meeverzekerd waarvan schadeloosstelling uitsluitend in geld kan geschieden.
 2. Herstel vindt uitsluitend plaats door VeiligKopen.nu of door een door haar aan te wijzen derde, naar het oordeel van VeiligKopen.nu óf op het adres van verzekeringnemer óf op een werkplaats.
 3. Indien voorrij- en transportkosten niet zijn meeverzekerd onder de verlengde garantie, dient de apparatuur door de verzekeringnemer zelf te worden aangeboden en weer te worden opgehaald. Indien de verzekeringnemer de voorkeur geeft aan vervoer door een derde, dient verzekeringnemer de kosten daarvan zelf met die derde af te rekenen.
 4. In geval de kosten van herstel van het gebrek en/of de beschadiging hoger zijn dan de waarde van de apparatuur op het moment van het inroepen van de garantie, dan wel in geval herstel van het gebrek en/of de beschadiging niet meer mogelijk is, levert VeiligKopen.nu aan verzekeringnemer dezelfde apparatuur dan wel, indien dit niet (meer) mogelijk is, een naar aard, soort en eigenschappen gelijkwaardige apparatuur onder de navolgende condities:
  • in de eerste twee jaar na ingang van de garantiedatum levert VeiligKopen.nu de vervangende apparatuur gratis;
  • in het derde jaar na ingang van de garantiedatum dient de verzekeringnemer voor de vervangende apparatuur 30% van het aankoopbedrag van de oorspronkelijke apparatuur te aan VeiligKopen.nu betalen;
  • in het vierde jaar na ingang van de garantiedatum dient de verzekeringnemer voor de vervangende apparatuur 40% van het aankoopbedrag van de oorspronkelijke apparatuur te aan VeiligKopen.nu betalen;
  • in het vijfde jaar na ingang van de garantiedatum dient de verzekeringnemer voor de vervangende apparatuur 50% van het aankoopbedrag van de oorspronkelijke apparatuur aan VeiligKopen.nu te betalen.

Artikel 7 Begin, duur en einde van de extra garantie

De extra garantie vangt aan na de eigendomsoverdracht van het object per de datum als vermeld in het certificaat voor de daarin aangegeven duur met een maximum 60 maanden na aankoopdatum. De verzekering eindigt per de einddatum te 12.00 ’s middags en voorts tussentijds:

 1. indien het object totaal verloren gaat of zodanig wordt beschadigd dat herstel economisch niet meer verantwoord is met inachtname van de waardebepaling volgens artikel 7;
 2. bij eigendomsoverdracht van het object, tenzij over voortzetting van de verzekering vooraf overeenstemming is bereikt tussen de nieuwe eigenaar en VeiligKopen.nu;

Artikel 8 Wijziging van premie en/of voorwaarden

Uitsluitend indien garantienemer niet voor de gehele maximale verzekeringsduur bij vooruitbetaling de daarvoor verschuldigde premie, kosten heeft voldaan. Garantienemer wordt van de tussentijdse wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee in te stemmen, tenzij hij binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving VeiligKopen.nu heeft bericht met de herziening niet akkoord te gaan. In dat geval eindigt de verzekering op de datum waarop de herziening in zou gaan.

Artikel 9 Premiebetaling en restitutie

De premiebetaling geschiedt op de door VeiligKopen.nu te bepalen wijze. De premie is door middel van vooruitbetaling verschuldigd voor het product waarop de garantie van toepassing is. VeiligKopen.nu is nimmer verplicht tot het verlenen van premierestitutie.

Artikel 10 Mededelingen

Alle mededelingen gedaan door VeiligKopen.nu aan garantienemer, ofwel door garantienemer aan VeiligKopen.nu worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan. Indien deze schriftelijk zijn gedaan aan of door VeiligKopen.nu, die ten aanzien van deze garantie als gemachtigde van VeiligKopen.nu optreedt, kan hier te allen tijde alle gewenste informatie worden opgevraagd.

Artikel 11 Verval van rechten

Elk uit deze extra garantie voortvloeiend recht op schadevergoeding vervalt indien binnen 1 jaar na de schriftelijk meegedeelde definitieve beslissing tegen VeiligKopen.nu geen rechtsvordering is ingesteld.

Artikel 12 Adres van verzekeringnemer

Alle mededelingen respectievelijk kennisgevingen aan garantienemer worden geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien deze schriftelijk hebben plaatsgevonden aan het in het contract vermelde adres, tenzij garantienemer kan aantonen VeiligKopen.nu van een adreswijziging in kennis te hebben gesteld.

Artikel 13 Clausule Terrorismeschaden

Indien een schade het gevolg is van terrorisme bestaat uitsluitend recht op (al dan niet gedeeltelijke) uitkering indien en voor zover de Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), waar de op deze verzekering participerende verzekeraars zich voor het terrorismerisico hebben herverzekerd, dekking verleent. Het clausuleblad terrorismedekking en het protocol afwikkeling claims bij terrorismeschaden van de NHT zijn van toepassing. De tekst hiervan kunt u nalezen op www.terrorismeverzekerd.nl.

Bij VeiligKopen.nu geniet je altijd van uitstekende service. Onze klantenservice zal jou altijd zo goed mogelijk adviseren en informeren bij jouw aankoop. Online bieden wij je een totaal aanbod van witgoed, huishoudelijke en keukenapparatuur tegen de laagste prijzen van Nederland. Blijkt jouw apparaat dus onverhoopt defect te zijn geraakt, dan kun je er zeker van zijn dat dit wordt opgelost. Wij volgen hierbij altijd de wet. Ook buiten de fabrieksgarantie.

Bij VeiligKopen geven we op al onze apparatuur minimaal 2 jaar garantie en service.Bovendien geven we op al onze apparatuur minimaal 2 jaar garantie en service. Hoe lang deze termijn precies is voor jouw product, vind je op de productpagina’s.

Een door VeiligKopen.nu, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet overigens niets af aan de wettelijke rechten van jou als klant.

Wettelijke garantie
Je hebt bij aanschaf van een product altijd recht op een wettelijke garantie. Hierbij mag je verwachten dat een product geschikt is voor normaal gebruik. Kort gezegd heb je recht op een deugdelijk apparaat en zijn wij aansprakelijk als het product defect is. Hierbij wordt er wel van uit gegaan dat je netjes gebruik maakt van jouw aankoop. De volgende gevallen vallen niet onder de wettelijke garantie:

 • Beschadigd of defect door opzet
 • Ondeskundig gebruik
 • Geen onderhoud of onjuist onderhoud
 • Bedrijfsmatig gebruik
 • Reparatie door derden
 • Normale slijtage

Ook in deze gevallen laten we je uiteraard niet met een defect product zitten, maar helpen we je graag.

Garantie verlengen?
Uiteraard worden al door ons geleverde producten geleverd met een garantieperiode van 2 jaar na aankoop. Ondanks dat onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen zijn reparaties na deze periode niet altijd te voorkomen. Om dit probleem het hoofd te bieden kun je voor slechts een klein bedrag de garantie te verlengen van 2 jaar naar 5 jaar na aankoopdatum.

Meer over de verlengde garantie

Heb je een vraag?
Neem gerust contact met ons op. Wij zijn er voor jou en helpen je graag verder.
Onze klantenservice is vandaag geopend van 09:00 - 23:00 uur
Waarborgen
Thuiswinkel WaarborgQshops keurmerk
Afhaaladres
VeiligKopen
Hoge Rijndijk 283
2382 AN Zoeterwoude
Telefoon 070 - 327 68 08
Klanttevredenheid
VeiligKopen wordt op Kieskeurig.nl beoordeeld met het cijfer 9,2 (van 10) op basis van 4.835 reviews!
Copyright © 2002 - 2024 -VeiligKopen